Trong lĩnh vực kinh doanh, việc xuất hóa đơn là một phần quan trọng trong quy trình giao dịch. Tuy nhiên, có những trường hợp doanh nghiệp hay cá nhân bán hàng không thực hiện việc xuất hóa đơn, dẫn đến vi phạm pháp luật và những hậu quả không mong muốn. Trong bài viết này, quý bạn đọc cùng  EasyInvoice sẽ tìm hiểu về bán hàng không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu.

ban-hang-khong-xuat-hoa-don-bi-phat-bao-nhieu

1. Khi nào không cần lập hóa đơn?

Theo khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC, bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

Tuy không phải lập hóa đơn nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài ra, hàng hóa được xuất kho nhưng luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn (khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC)

Như vậy, chỉ có 02 trường hợp trên là không phải lập hóa đơn, tất cả các trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ còn lại phải lập hóa đơn theo quy định.

Lưu ý: Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC có hiệu lực đến ngày 31/10/2020. Từ ngày 01/11/2020 sẽ bị thay thế bởi Thông tư 68/2019/TT-BTC.

2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

nguyen-tac-xu-phat-vi-pham-hanh-chinnh-ve-hoa-don

Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về xuất hóa đơn như sau:

– Nguyên tắc 1: Việc xử phạt vi phạm hành chính về xuất hóa đơn được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

– Nguyên tắc 2: Tổ chức, cá nhân chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn khi có hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

– Nguyên tắc 3: Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế tại một thời điểm thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện.

+ Tổ chức, cá nhân bị xử phạt hành chính khi cùng một thời điểm người nộp thuế chậm nộp nhiều hồ sơ khai thuế của nhiều kỳ tính thuế nhưng cùng một sắc thuế thì chỉ bị xử phạt về một hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện.

3. Lỗi không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu?

Lỗi không xuất hóa đơn đầu ra bị coi là vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn và quy định xử phạt được nêu rõ tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

3.1. Xử phạt về hành vi trốn thuế

Căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt hành vi trốn thuế:
“1. Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp người nộp thuế đã khai thuế đối với giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, đã cung ứng vào kỳ tính thuế tương ứng; lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ sai về số lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ để khai thuế thấp hơn thực tế và bị phát hiện sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế;”

Theo Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và Khoản 5, Điều 17,Nghị định 125/2020/NĐ-CP, đối với hành vi không xuất hóa đơn mà có tình tiết tăng nặng hoặc không có tình tiết giảm nhẹ còn có thể bị phạt với mức cao hơn:

  • Phạt tiền bằng 1,5 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.
  • Phạt tiền 2 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có một tình tiết tăng nặng.
  • Phạt tiền 1,5 lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có hai tình tiết tăng nặng.
  • Phạt tiền ba lần số tiền trốn thuế đối với người nộp thuế không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ mà có ba tình tiết tăng nặng trở lên.

Như vậy, hành vi không xuất hóa đơn đầu ra khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể bị liệt kê vào hành vi trốn thuế và bị phạt như trên.

3.2. Xử phạt vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP:
“2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
b) Không lập hóa đơn đối với các hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động, trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất.”
Như vậy, hành vi không lập hóa đơn tổng hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc trong trường hợp xuất hàng hóa để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương, luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ cũng sẽ bị phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Mặt khác, theo Khoản 5, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP, người bán sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng – 20 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua, trừ các trường hợp được quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này.

4. Xử lý như thế nào khi không xuất hóa đơn đầu ra?

Nghị định 125/2020/NĐ-CP cũng hướng dẫn xử lý khắc phục hậu quả đối với lỗi không xuất hóa đơn đầu ra. Các trường hợp cụ thể đã nêu ở mục 2 cần xử lý như sau:

4.1. Đối với hành vi bị phạt do trốn thuế

Với hành vi không xuất hóa đơn đầu ra và bị quy vào hành vi trốn thuế, người nộp thuế căn cứ theo Khoản 6, Điều 17, Nghị định 125/2020/NĐ-CP để xử lý:
“6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước đối với các hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.
Trường hợp hành vi trốn thuế theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 ,4, 5 Điều này đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn, tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định tại khoản 6 Điều 8 Nghị định này.
b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này.”

4.2. Hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Người nộp thuế căn cứ theo Khoản 6, Điều 24 để khắc phục hậu quả. Cụ thể, đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua (hành vi vi phạm tại Khoản 5, Điều 24, Nghị định 125/2020/NĐ-CP), khi người mua có yêu cầu, người bán sẽ buộc lập hóa đơn theo quy định.
Trên đây là quy định chế tài xử phạt đối với lỗi không xuất hóa đơn đầu ra. Việc quên không xuất hoặc bỏ sót không xuất hóa đơn đều ra đều bị quy vào hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn nên doanh nghiệp cần lưu ý để tránh bị phạt. Trường hợp sơ suất vi phạm, doanh nghiệp căn cứ theo hướng dẫn khắc phục hậu quả tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP để xử lý đúng quy định.

xu-ly-the-nao-khi-khong-xuat-hoa-don-dau-ra

Trên đây EasyInvoice đã cung cấp thông tin về bán hàng không xuất hóa đơn bị phạt bao nhiêu.Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí