Hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì? Cách nhận biết như nào? Hãy cùng  EasyInvoice tìm hiểu qua bài viết sau đây về mức phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp?

muc-phat-doi-voi-hanh-vi-su-dung-hoa-don-chung-tu-khong-hop-phap

1. Hóa đơn, chứng từ không hợp pháp là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định

Giải thích từ ngữ

….

2.Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Hóa đơn được thể hiện theo hình thức hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

…..

Căn cứ theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định thì hóa đơn, chứng từ không hợp pháp bao gồm những loại hóa đơn sau:

– Hóa đơn, chứng từ giả.

– Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng.

– Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

– Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

hoa-don-chung-thu-khong-hop-phap-la-gi

2. Hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ

Các trường hợp sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp:

  • Sử dụng hóa đơn, chứng từ không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định; chỉnh sửa, tẩy xóa hóa đơn, chứng từ mà không tuân thủ quy định.
  • Sử dụng hóa đơn, chứng từ khống (hóa đơn, chứng từ ghi các thông tin về giao dịch kinh tế nhưng thực tế không có sự mua bán hàng hóa, dịch vụ 1 phần hoặc toàn bộ); tạo ra hóa đơn sai thông tin hoặc hóa đơn giả.
  • Sử dụng hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc không tuân thủ các tiêu chuẩn bắt buộc giữa các liên kết của hóa đơn.
  • Sử dụng hóa đơn để quay vòng trong quá trình vận chuyển hàng hóa hoặc sử dụng hóa đơn của một hàng hóa, dịch vụ để chứng minh cho một hàng hóa, dịch vụ khác.
  • Sử dụng hóa đơn, chứng từ của tổ chức, cá nhân khác (trừ khi hóa đơn được ủy nhiệm lập và hóa đơn của cơ quan thuế) để hợp pháp hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra.
  • Sử dụng hóa đơn, chứng từ đã được cơ quan thuế, cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác kết luận là không hợp pháp.

3. Mức phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp

Việc xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp áp dụng theo nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn. Lưu ý:

– Tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp pháp luật quy định ngoại trừ đối với mỗi trường hợp đặc thù.

– Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ trường hợp được quy định cụ thể.

Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp tùy thuộc hành vi và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính

3.1 Đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức nếu có hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp sau:

– Hóa đơn, chứng từ giả;

– Hóa đơn, chứng từ chưa có giá trị sử dụng, hết giá trị sử dụng;

– Hóa đơn bị ngừng sử dụng trong thời gian bị cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, trừ trường hợp được phép sử dụng theo thông báo của cơ quan thuế;

– Hóa đơn điện tử không đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

– Hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

– Hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn từ ngày cơ quan thuế xác định bên bán không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Hóa đơn, chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ có ngày lập trên hóa đơn, chứng từ trước ngày xác định bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa có thông báo của cơ quan thuế về việc bên lập hóa đơn, chứng từ không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền nhưng cơ quan thuế hoặc cơ quan công an hoặc các cơ quan chức năng khác đã có kết luận đó là hóa đơn, chứng từ không hợp pháp.

Hành vi vi phạm trên có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy hóa đơn đã sử dụng.

3.2 Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn

Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp sau được xác định thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn: sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm nhưng khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra phát hiện, người mua chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp thuộc về bên bán hàng và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định.

Trường hợp này, vi phạm bị áp dụng mức phạt tiền tương đương 20% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế đã được miễn, giảm, hoàn cao hơn so với quy định. Lưu ý, mức phạt tiền đề cập tại mục i trên sẽ không được áp dụng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu, số tiền thuế được hoàn, miễn, giảm cao hơn quy định và tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước;

– Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có).

doi-voi-hanh-vi-khai-sai-dan-den-thieu-so-tien-thue-phai-nop-hoac-tang-so-tien-thue-duoc-mien-giam-hoan

3.3 Đối với hành vi trốn thuế

Việc sử dụng hóa đơn không hợp pháp làm giảm số thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm được xác định là hành vi trốn thuế.

Tùy thuộc mức độ vi phạm, mức phạt tiền có thể bị áp dụng tương đương từ 1 lần đến 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế. Lưu ý, mức phạt tiền đề cập tại mục i trên sẽ không được áp dụng.

Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước;

– Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có).

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp có thể bị xử lý hình sự

Đối tượng có hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp nhằm mục đích trốn thuế có thể phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Hình sự.

Trên đây EasyInvoice đã cung cấp thông tin về Mức Phạt Đối Với Hành Vi Sử Dụng Hóa Đơn, Chứng Từ Không Hợp Pháp?. Hy vọng những thông tin trên hữu ích với quý bạn đọc.

Để được tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline: 096.426.3333 hoặc 0915.873.088
Kinh doanh: 0357.16.2222 hoặc 0888.16.26.56

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

GỌI NGAY0357.16.2222 Tư vấn miễn phí